ประวัติการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้จัดตั้งโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2533 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันการพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 10 แห่ง เพราะเล็งเห็นความสำคัญการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศของชาติ และพัฒนาคุณภาพของประชาชนในชาติว่าส่งผลให้เยาวชนมีคุณภาพ ทั้งทางด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และรัฐบาลหวังว่าโรงเรียนกีฬาจะเป็นแหล่งผลิตและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เอเชี่ยนเกมส์และซีเกมส์ จากการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวนับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจต่อกรมพลศึกษา (สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกีฬาในปัจจุบัน) ได้ให้ความเห็นชอบให้มีการจัดการแข่งขันโรงเรียนกีฬาเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2538 โดยจัดการแข่งขันพร้อมกับการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา โดยให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและดำเนินการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหลักการจัดการแข่งขันนั้น จะจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการเรียนการสอน ตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป ให้โรงเรียนกีฬามีหน้าที่และรับผิดชอบในการนำนักกีฬาที่ความถนัดความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬา ให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมละพัฒนาความสามารถทางการกีฬาให้ถึงศักยภาพสูงสุดในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาไปพร้อมกับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเตรียมเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถและมีสุขภาพที่ดี ในการร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และระดับนานาชาติ ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ และใช้การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาเป็นแหล่งในการศึกษาทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนาการกีฬา

 

ครั้งที่ ชื่อเกมส์การแข่งขัน วันที่ จังหวัดเจ้าภาพ สถานที่จัดแข่งขัน
1 1-10 ธันวาคม 2538 จังหวัดอุดรธานี วิทยาลัยพลศึกษาอุดรธานี
2 25-30 เมษายน 2541 จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี
3 15-20 พฤศจิกายน 2542 จังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยพลศึกษาสุโขทัย
4 1-10 ตุลาคม 2543 กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ
5 7-13 ตุลาคม 2544 จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่
6 7-13 กรกฎาคม 2546 จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
7 12-18 กรกฎาคม 2547 จังหวัดตรัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
8 มดแดงเกมส์ 15-22 สิงหาคม 2548 จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
9 สามมุขเกมส์ 7-14 สิงหาคม 2549 จังหวัดชลบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
10 ลำปางเกมส์ 22-30 สิงหาคม 2550 จังหวัดลำปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
11 ขอนแก่นเกมส์ 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2551 จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
12 12 นักษัตรเกมส์ 4-13 สิงหาคม 2552 จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
13 นครสวรรค์เกมส์ 1-10 สิงหาคม 2553 จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
14 บึงฉวากเกมส์ 20-29 กรกฎาคม 2554 จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัด สุพรรณบุรี
15 อุบลราชธานีเกมส์ 16-25 มิถุนายน 2555 จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
16 นครลำปางเกมส์ 22-31 สิงหาคม 2556 จังหวัดลำปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
17 พะยูนเกมส์ 15-24 มิถุนายน 2557 จังหวัดตรัง โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
18 นครลำดวนเกมส์ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2558 จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
19 สามมุกเกมส์ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2559 จังหวัดชลบุรี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
20 นครสวรรค์พลบดีเกมส์ 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
21 ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์ 2 –  11 สิงหาคม 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
22 ขอนแก่นเกมส์ 30 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2562 จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น