ระเบียบการแข่งขันกีฬา

ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558

ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ของแต่ละชนิดกีฬา

แบบแสดงความจำนงเข้าแข่งขัน (F1)

แบบสมัครรายบุคคลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม

**คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร**